Hushållen fortsatt mycket nedstämda (Konjunkturbarometern: Augusti 2022)

Published 1/9, 2022 at 14:27

Hushållens konfidensindikator är kvar på en rekordlåg nivå. Efter de senaste månadernas kraftiga fall ökade indikatorn med marginella 0,2 enheter till 56,3 i augusti. Barometerindikatorn föll däremot med 3,9 enheter, från 101,4 till 97,5 och ligger under sitt historiska genomsnitt för första gången sedan januari förra året.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 3,0 enheter. Trots nedgången är indikatorn kvar på en hög nivå. Utvecklingen i augusti förklaras framför allt av företagens mindre optimistiska förväntningar gällande kommande produktion.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg något och pekar på ett starkare stämningsläge än normalt. Konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet steg med 1,5 enheter medan indikatorn för husbyggande sjönk med 0,7 enheter.

Detaljhandelns konfidensindikator steg marginellt, från 92,4 till 92,8 och fortsätter att peka på ett svagare stämningsläge än normalt. Stämningsläget förbättrades kraftigt för dagligvaruhandeln medan indikatorn för sällanköpshandeln föll tillbaka. Många företag förväntar sig att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna, högst är förväntningarna i dagligvaruhandeln där ungefär nio av tio företag tror på ökade priser.

Tjänstesektorns konfidensindikator minskade med hela 6,3 enheter till 98,4 och samtliga frågor i indikatorn föll tillbaka. Nedgången är bred då nästan samtliga branscher inom tjänstesektorn också faller tillbaka.

Hushållens konfidensindikator steg marginellt från rekordlåga 56,1 till 56,3 och är därmed kvar på en ovanligt låg nivå. Sedan drygt ett år tillbaka har osäkerheten bland hushållen ökat betydligt och det har blivit allt svårare för hushållen att förutse sin ekonomiska situation.

Join our Newsletter

PDi TV

Info

×